Tiến độ thanh toán condotel Vogue Resort Nha Trang